هیأت مدیره شرکت تولید نیروی برق تهران  


نام:  علیمدرک تحصیلی:  دکتری
نام خانوادگی:  عیسی پوررشته / گرایش تحصیلی:  برق کنترل ابزار دقیق
نام پدر:  علی جمعهوضعیت استخدامی:(شاغل دولتی)
شماره شناسنامه: 4172سمت در بنگاه:  مدیرعامل
کدملی:  00934102236عضویت در: هیأت مدیره
تاریخ تولد:  2/3/1347توع عضویت: اصلی
محل تولد:  مشهدتاریخ انتصاب:   5/12/94
شماره تلفن همراه:  09122717051تاریخ خاتمه:  ادامه دارد
شهر محل سکونت:  تهرانسهمدار معرفی کننده:  شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیدرصد مالکیت بنگاه:  صفر

                                        

نام:  ژیلامدرک تحصیلی:  لیسانس
نام خانوادگی:  آلیاندوسترشته / گرایش تحصیلی:  مدیریت بازرگانی
نام پدر:  حافظوضعیت استخدامی:شاغل دولتی
شماره شناسنامه: 2389سمت در بنگاه:  معاون مالی و پشتیبانی
کدملی:  0045882185عضویت در: هیأت مدیره
تاریخ تولد:  20/6/1345
توع عضویت: (اصلی
محل تولد:  تهرانتاریخ انتصاب:   5/12/94
شماره تلفن همراه:  09124578937تاریخ خاتمه:  ادامه دارد
شهر محل سکونت:  تهرانسهمدار معرفی کننده:  شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیدرصد مالکیت بنگاه:  صفر

نام:  شهراممدرک تحصیلی:  لیسانس
نام خانوادگی:  عابدیرشته / گرایش تحصیلی:  برق قدرت
نام پدر:  عطاءالهوضعیت استخدامی:شاغل دولتی
شماره شناسنامه: 1249سمت در بنگاه:  معاون فنی و مهندسی
کدملی:  2061320953عضویت در: هیأت مدیره
تاریخ تولد:  03/09/1346توع عضویت: اصلی
محل تولد:  بابلتاریخ انتصاب:  
شماره تلفن همراه:  09123586275تاریخ خاتمه:  ادامه دارد
شهر محل سکونت:  تهرانسهمدار معرفی کننده:  شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیدرصد مالکیت بنگاه:  صفر
نام:   غلامرضامدرک تحصیلی:   فوق لیسانس
نام خانوادگی:   مهردادرشته / گرایش تحصیلی:   مکانیک
نام پدر:   علی اکبروضعیت استخدامی:شاغل دولتی
شماره شناسنامه:   3392سمت در بنگاه:   رئیس هیأت مدیره
کدملی:   0046232941عضویت در: هیأت مدیره
تاریخ تولد:   12/9/1335توع عضویت: اصلی
محل تولد:   تهرانتاریخ انتصاب:   5/12/94
شماره تلفن همراه:   09123183091تاریخ خاتمه:   ادامه دارد
شهر محل سکونت:   تهرانسهمدار معرفی کننده: شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیدرصد مالکیت بنگاه: صفر


نام:  سید مجید
مدرک تحصیلی:  دکتری
نام خانوادگی:  یاد آور نیک روشرشته / گرایش تحصیلی:  برق
نام پدر:  سید مرتضیوضعیت استخدامی:شاغل دولتی
شماره شناسنامه: 2541سمت در بنگاه:  عضو اصلی
کدملی:  1818892464عضویت در: هیأت مدیره
تاریخ تولد:  8/11/1337توع عضویت:اصلی
محل تولد:  آبادانتاریخ انتصاب:   5/12/94
شماره تلفن همراه:  09121305321تاریخ خاتمه:  ادامه دارد
شهر محل سکونت:  تهرانسهمدار معرفی کننده:  شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیدرصد مالکیت بنگاه:  صفر