جلسه هماهنگی جایگزینی واحد های جدید گازی نیروگاه طرشت
خروج واحد های s1 , s2 در راستای نوسازی و افزایش راندمان واحد های نیروگاه طرشت و جایگزینی آن با واحد های گازی جدیدتا اردیبهشت ماه 1401
1400/10/07
1 - 1 Next