مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق تهراندر جلسه هماهنگی تولید نیروگاه طرشت:ایجاد آمادگی حداکثری واحد های قدیمی نیروگاه طرشت جهت عبور موفق از پیک تابستان سال 1401
هم موارد بررسی شده در نشست مدیران مجموعه و چالش های پیشرو در پیک سال 1400 -1401همچنین تقدیر از شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت بابت انجام به موقع فعالیت های تعمیراتی برنامه ریزی شده و کسب آمادگی حداکثری واحد های نیروگاهی در پیک تابستان 1400
1400/06/10